Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Toruńskiego

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 662 88 88 , fax. 0-56 662 88 89
 • Data zamieszczenia: 2015-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  ul. Towarowa 4-6 4-6
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 662 88 88, fax. 0-56 662 88 89
  REGON: 87112181000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiattorunski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Toruńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Toruńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach