Przetargi.pl
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego 17/19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego: Dieta kompletna polimeryczna, Dieta kompletna w płynie łatwowchłanialna, Dieta kompletna peptydowa, Dieta kompletna, wspomagająca leczenie ran, Dieta kompletna w płynie normokaloryczna, Dieta wysokobiałkowa bogatoresztkowa, Dieta kompletna w płynie polimeryczna hiperkaloryczna, Dieta normokaloryczna (1 kcal/1ml) oparta na białku, Dieta kompletna w płynie bogatobiałkowa, Dieta cząstkowa w proszku o wysokiej zawartości białka i wapnia, Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, Dieta kompletna normokaloryczna ( 1kcal/ml) źródłem białka jest wyłącznie białko sojowe, Dieta kompletna hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zwartości białka 9,6g/100ml, Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej z dodatkiem smakowym, wysokokaloryczna, Dieta kompletna w płynie do podaży doustnej z dodatkiem smakowym normokaloryczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.med.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach