Przetargi.pl
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Złotów

Gmina Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2635305 , fax. 067 2635305
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotów
  ul. Leśna 7 7
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2635305, fax. 067 2635305
  REGON: 00055607400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Złotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją i przebudową elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Złotów, w tym: - prace rozbiórkowe, - izolacje fundamentów, - wykonanie opaski wokół budynku, - demontaż balkonu, - wymiana okien i drzwi balkonowych, - przebudowa wejścia głównego do budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych - około 600m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach