Przetargi.pl
KONSERWACJA, NAPRAWA I SERWIS SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Jednostka Wojskowa Nr 1156 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-325 Poznań, ul. Silniki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 8548 611
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 1156
  ul. Silniki 1 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 8548 611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA, NAPRAWA I SERWIS SYSTEMÓW ALARMOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i serwis systemów zabezpieczeń technicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 11 zadań: ZADANIE NR 1 - Jednostka Wojskowa 1156, kompleks 2799 i 6035 oraz kompleks wojskowy 8652 w m. Borówiec, SWOM, Rejonowe Laboratorium MPS oraz Inspektorat ds. Bezpieczeństwa Lotów budynek nr 85 na terenie JW. 1156 kompleks 2799 ul. Silniki 1 Poznań. ZADANIE NR 2 - Ośrodek Szkoleniowy w Kiekrzu, pływalnia ul. Dąbrowskiego 252, Poznań kompleks 2746. ZADANIE NR 3 - Jednostka Wojskowa 1517 w Czerwieńsku ul. Składowa 10 w kompleksach wojskowych: 2972 Leszno, ul. Racławicka 1, 2973 Leszno - Wyciążkowo. ZADANIE NR 4 - Jednostka Wojskowa 3950 w m. Babki kompleks koszarowym 4246 budynek nr 25, kompleks techniczny 7887 budynek nr 3. ZADANIE NR 5 - Jednostka Wojskowa 1950 w Lesznie ul. Racławicka 1 kompleks 2972 ZADANIE NR 6 - Jednostka Wojskowa 3091 w Poznaniu ul. Kościuszki 92/98, WZI Poznań, Rejon Obsługi Abonenta z RWT Wrocław w Poznaniu ZADANIE NR 7 - Jednostka Wojskowa 4430 w Śremie w kompleksie koszarowym 2982 oraz w kompleksie technicznym 2981 ZADANIE NR 8 - Jednostka Wojskowa 2823 w m. Babki kompleks wojskowy 4246, budynki nr 4, 5, 6, 12, 19 oraz kompleks wojskowy 7096 Rogalin. ZADANIE NR 9 - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie, ul. Zamenhofa 32 kompleks 5449 ZADANIE NR 10 - OŻW Żagań PŻW w Lesznie ZADANIE NR 11 - Jednostka Wojskowa 3950 w m. Babki - konserwacja i serwis śluz obrotowych Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę zadań, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne. Szczegółowy opis i zakres zadań zawierają ZAŁĄCZNIKI NR 6 A-K do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503241003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31blt.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach