Przetargi.pl
Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4. Opis przedmiotu zamówienia. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony. 4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. Remonty ulic o nawierzchni twardej ( z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej ) wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym. 4.2.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 1/ dokonywanie przeglądów stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich a/ co najmniej 1 raz w miesiącu na wszystkich drogach miasta Kalisza b/ sporządzanie protokołów z dokonywanych przeglądów 2/ zgłaszanie inspektorowi nadzoru potrzeby wykonania niezbędnych remontów 3/ terminowe i sprawne wykonywanie poleceń Zamawiającego 4.2.3. Miasto Kalisz w powyższym zakresie zostało podzielone na 2 rejony zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do siwz. UWAGA: 1/ Ulice Wrocławska, Górnośląska, Śródmiejska (odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Narutowicza), Narutowicza, Parczewskiego (odc. od ul. Narutowicza do ul. Kanonickiej), Kanonicka, (odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babina), Nowy Rynek (odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja), 3 - go Maja, Warszawska (odc. od Pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej) należą do Rejonu I. 2/ Ulica Łódzka należy do rejonu II. 4.2.4. Długość dróg objętych przedmiotem zamówienia w zakresie remontów ulic o nawierzchni twardej ( z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych) wynosi : Kategoria drogi Rejon I Rejon II drogi krajowe 9,5 km 4,5 km drogi wojewódzkie 2,7 km 5,3 km drogi powiatowe 13,6 km 13,5 km drogi gminne 19,6 km 18,6 km 4.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4.4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 4.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. 4.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesiące od dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości j.n.: Każda oferta musi być zabepieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł w tym: REJON I - 1.500,00 zł REJON II - 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach