Przetargi.pl
DOSTAWA TŁUCZNIA BAZALTOWEGO NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KĘPNO W 2013 R.

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 25 800 , fax. 62 78 25 801
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  ul. Ratuszowa 1 1
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kepno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TŁUCZNIA BAZALTOWEGO NA REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KĘPNO W 2013 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest: dostawa tłucznia bazaltowego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kępno w 2013 r. w ilości 1.896 Mg. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik 5). Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy tłucznia bazaltowego ( kruszywa ) o granulacji 0- 31,5 mm przeznaczonego do remontu dróg na terenie Gminy Kępno w ilościach zgodnych z wcześniejszym zleceniem, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy. Zamówienie obejmuje dostawę tłucznia o granulacji 0-31,5 mm w ilości 1.896 Mg pojazdami o tonażu do 24 ton. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, dotyczącym kruszyw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć zamawianą ilość tłucznia we wskazane miejsca na terenie Gminy Kępno. Wykaz miejscowości, do których należy dostarczyć tłuczeń oraz ilości kruszywa przedstawia poniższa tabela: Miejscowość/sołectwo Ilość tłucznia (Mg) Borek Mielęcki - 48, Domanin - 24, Hanulin - 48, Kępno - 96, Kierzenko - 72, Kierzno - 120, Kliny - 72, Krążkowy - 96, Mechnice - 96, Mikorzyn - 216, Myjomice - 96, Olszowa - 120, Osiny - 72, Ostrowiec - 48, Przybyszów - 120, Pustkowie Kierzeńskie - 96, Rzetnia - 192, Szklarka Mielęcka- 96, Świba - 68, RAZEM: 1.896 Mg Odbiór kruszywa na drogach gminnych będzie odbywać się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. W zakresie rzeczowym dostaw określonych wyżej Zamawiający zastrzega możliwość zamiany wielkości dostaw między poszczególnymi miejscowościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 1. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711. Wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, dołączając do oferty potwierdzenie złożenia wadium. 2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kepno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach