Przetargi.pl
Przebudowa drogi Konarzyce-Konarskie

Gmian Książ Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-130 Książ Wielkopolski, ul. Stacha Wichury 11A
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2822001 , fax. 061 2822724
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmian Książ Wlkp.
  ul. Stacha Wichury 11A 11A
  63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2822001, fax. 061 2822724
  REGON: 00053046500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Konarzyce-Konarskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Początek wykonania warstwy asfaltowej przyjęto na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi Śrem - Książ Wlkp., koniec - na krawędzi nawierzchni brukowcowej drogi Jarosławki - Konarskie. Długość warstwy ścieralnej wynosi 836,80 m. Jezdnia szerokości 4,10 m, z załamaniami wyokrąglonymi łukami R=90 m do R=1000 m i poboczami 0,50 m. W obrębie skrzyżowań przyjęto łuki o promieniach R=15 m i R=90 m. Przyjęto przekrój jednostronny ze spadkiem 2%. Pochylenia poboczy przyjęto 8%. W obrębie zjazdów krawędź nawierzchni zabezpieczono krawężnikiem drogowym lub trapezowym, a pobocze do linii rozgraniczającej utwardzono betonową kostką brukową lub kruszywem niezwiązanym stabilizowanym mechanicznie. W obrębie zjazdu do zakładu produkcji betonu KONBET z uwagi na ruch ciężkich samochodów ciężarowych dodano asfaltową warstwę wiążącą. Zaprojektowano spadki podłużne niwelety od 0,299 % do 3,286 %, starając się wykorzystać do maksimum istniejące pochylenia terenu. Odwodnienie drogi powierzchniowe w obrębie pasa drogowego. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: Jezdnia -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości. 7 cm, odcinkowo, -warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 12 cm, -wyprofilowana i zagęszczona istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego. Jezdnia na poszerzeniach -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm, -wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 12 cm, -podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm, -wyprofilowane i zagęszczone podłoże. Zjazd do KONBETU -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm, -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 7 cm, -podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 35 cm. Zjazdy do posesji -nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cement.- piask. grubości 4 cm, -podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 23 cm. UWAGA : Pozyskany materiał z wycinki drzew pozostaje w gestii wykonawcy (karpina, gałęzie, drewno). Dodatkowe informacje: Zamawiający uznaje, że każdy Wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z opisu technicznego, przedmiaru robót, projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wizji terenowej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach robót a konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej. Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót , opisie technicznym, zostały użyte nazwy własne to nie mają one na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz-wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach