Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego budynku warsztatowo-magazynowego w Międzychodzie ul. Wigury 12, należącego do WZDW w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Powstańców Wielkopolskich 75
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2921376 , fax. 061 2921641
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
  ul. Powstańców Wielkopolskich 75 75
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2921376, fax. 061 2921641
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego budynku warsztatowo-magazynowego w Międzychodzie ul. Wigury 12, należącego do WZDW w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachowego budynku warsztatowo-magazynowego w Międzychodzie ul. Wigury 12, należącego do WZDW w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Międzychodzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach