Przetargi.pl
Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Złotowie.

Prokuratura Okręgowa ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Solna 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061-8852-000 , fax. 061 8472594
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa
  ul. Solna 10 10
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061-8852-000, fax. 061 8472594
  REGON: 00000039400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Złotowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Złotowie. 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Złotowie: miasto Złotów oraz gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów. 3. W zakres świadczonych usług wchodzi wykonanie następujących czynni: - przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi; - przyjazd na miejsce wskazane ; - włożenie zwłok do worka, następnie przeniesienie do pojazdu wykonawcy; - przewiezienie zwłok do miejsca wskazanego; - przeniesienie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom; - zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek) . 4. Zamawiający wymaga wykonanie usługi z należytą starannością oraz etyką zawodową. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 7. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie lub faksem. 8. Po przybyciu na miejsce odbioru zwłok, zlecenie na przewóz w formie pisemnej wydaje upoważniony Prokurator. 9. Czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 min od momentu zgłoszenia. 10. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy wszystkich informacji o faktach, które powzięli podczas i w zawiązku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 11. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne: a) być trwale oznakowany w sposób wskazujący jego przeznaczenie; b) posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich; c) posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika za zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu; d) posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika za zwłoki albo szczątki ludzkie wyłożoną materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków dezynfekujących; e) środek transportu powinien posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych f) nie dopuszcza się montażu miejsc siedzących w części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich. 12.Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym przewiezieniu zwłok i szczątków ludzkich do przeprowadzenia dezynfekcji wydzielonej części środka transportu w której przewożone są zwłoki i szczątki ludzkie. 13. Wykonawca zobowiązuje się do dezynfekcji środka transportu wyłącznie preparatami o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. 14. Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach. 15. Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie wyposażenia w środek/środki transportu przystosowane do wykonywania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego z której wynika, że samochód przystosowany jest do przewozu zwłok, a jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma takiej adnotacji należy dołączyć dokument potwierdzający przeznaczenie samochodu do przewozu zwłok). 16. Dopuszcza się możliwość zlecenia przewozu zwłok poza rejon organizacyjny Prokuratury Rejonowej, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry liczone od miejsca zdarzenia do prosektorium znajdującego się poza obrębem działania danej Prokuratury Rejonowej wg. maksymalnej stawki za 1km przebiegu pojazdu zgodnie określonej w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 17. Dopuszcza się zmiany struktury organizacyjnej jednostek Zamawiającego, które nie spowodują zmian zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług. Zmiany te nie będą stanowiły podstawy do aneksowania umów. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o powyższych zmianach. 18.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach