Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku.

Gmina Grodziec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-580 Grodziec, ul. Główna 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2485500 w. 25 , fax. 63 2485500 wew. 22
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziec
  ul. Główna 17 17
  62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2485500 w. 25, fax. 63 2485500 wew. 22
  REGON: 31101908800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy dla uczniów następujących placówek oświatowych Gminy Grodziec: Zespołu Szkół w Grodźcu: Gimnazjum w Grodźcu i Szkoła Podstawowa w Grodźcu - pl.Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego 4, Szkoły Podstawowej w Królikowie- Królików 82, Przedszkola Samorządowego w Grodźcu - pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego 4 ;Społeczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipicach; Społeczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach 2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 3. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do danej szkoły - najpóźniej do godz. 7:50 oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. 5. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych i innych użytkowników drogi publicznej. 6. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach. 8. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 2002 r. z późn. zm.). 9. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. 10. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniającą dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, (z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć szkolnych), o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r , poz. 1414 z późn. zm.). 12. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego zobowiązany jest posiadać autobus rezerwowy. 13. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych, istnieje możliwość zmiany długości tras oraz zmiany liczby przystanków. 14. Wykonawca w ramach usługi zapewnia opiekę uczniom. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy w szczególności: a) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, b) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy, c) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu, jak i przy przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/ prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe szkoły/przedszkola i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły/przedszkola nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły/przedszkola i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie (autobusie) był opiekun. Kierowca autobusu nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na określonej trasie. 15. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem. a) ilość uczniów dziennie - 305 uczniów, b) szacunkowa ilość kilometrów dowozów w dniach nauki szkolnej ( 4 miesiące )- 37 130 km, c) dni dowozów w roku szkolnym 2016/2017 w okresie 1 września do 31 grudnia 2016 roku - 79 dni. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowane przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów. 17. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów, dla których zostały zakupione bilety w oparciu o listę uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych szkół. 18. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm). 19. Nadzór nad prawidłowością realizacji zamówienia sprawować będą dyrektorzy szkół, do których dowożeni będą uczniowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).Wadium w wysokości 2 000,00 PLN ( słownie złotych: dwa tysiące 00/100 ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ;c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014.1804 j.t.)Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku: 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z dopiskiem Wadium w przetargu pn: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku. Nr postępowania: RP. 271.1.5.2016 4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5.4a. 5.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5.4a.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach