Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy o nr DL13 położony na terenie Leśnictwa Grzybno

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-053 Pecna, Konstantynowo 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8137791 , fax. 61 8132238
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konstantynowo
  Konstantynowo 1 1
  62-053 Pecna, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8137791, fax. 61 8132238
  REGON: 63001143800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy o nr DL13 położony na terenie Leśnictwa Grzybno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej oraz przygotowanie procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów administracyjnych i cywilno-prawnych, które są wymagane przepisami prawa dla przebudowy dojazdu pożarowego o nr DL13 zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Grzybno. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dla drogi, należy wykonać dokumentację, która pozwoli Zamawiającemu na przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo prac oraz realizację inwestycji. Założenia projektowe znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast mapa poglądowa znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, z należną starannością, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zawartych w opracowaniu Drogi leśne - poradnik techniczny Warszawa - Bedoń 2006 (poradnik dostępny na stronie http://www.bedon.lasy.gov.pl). Dokumentacja projektowa nie może wskazywać na konkretne produkty, patenty, czy pochodzenie materiałów. Przedmiot zamówienia opisany jest według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71.32.00.00 - 7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, - 71.33.00.00 - 0 - różne usługi inżynierskie. Przed złożeniem oferty zaleca się dokładne zapoznanie z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych zero groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 29 1090 1463 0000 0000 4601 4757 z dopiskiem na blankiecie przelewu - wadium 4. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 03a (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Dokument ten musi zawierać kwotę gwarancji. 5. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach