Przetargi.pl
Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla części miasta Gniezna - zadanie 16

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, al. Władysława Stanisława Reymonta 21B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4264688 , fax. 061 4264688 wew. 22
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
  al. Władysława Stanisława Reymonta 21B 21B
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4264688, fax. 061 4264688 wew. 22
  REGON: 30160432800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla części miasta Gniezna - zadanie 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w formacie umożliwiającym wczytanie danych do systemu GEO-INFO 6 dla części miasta Gniezna.Na przedmiot zamówienia składa się:Zadanie 16 Ilość działek: 74 szt., ilość budynków 65 szt., powierzchnia: 608 ha Obszar objęty tym zadaniem obejmuje południową część miasta Gniezna. Występuje tutaj zabudowa rozproszona oraz obiekty przemysłowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium: na rzecz Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w wysokości: zadanie nr 16 - 1500 zł. 2.Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ.3.Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1.w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3.3. gwarancjach bankowych,3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4.Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 5.Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wskazanych w pkt 3.2 - 3.5, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie Zamawiającego: PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21 b, 62-200 Gniezno, pok. 18. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 9.Wnoszący wadium jest zobowiązany do podania numeru konta bankowego na które ma być dokonany zwrot wadium, zgodnie z zał. Nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://bip.powiat-gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach