Przetargi.pl
Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych niesegregowanych łącznie z dzierżawą kontenera z Obwodu Drogowego w Kłodawie, ul. Sportowa 10.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Świętojańska 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 244-35-69 , fax. 0-63 244-35-69 wew. 17
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu - Rejon w Koninie
  ul. Świętojańska 20 20
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 244-35-69, fax. 0-63 244-35-69 wew. 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych niesegregowanych łącznie z dzierżawą kontenera z Obwodu Drogowego w Kłodawie, ul. Sportowa 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych niesegregowanych łącznie z dzierżawą kontenera z OD w Kłodawie (KP-7) w okresie umownym maksymalnie 36 wywozów, opony (sam. ciężarowe) w okresie umownym szt 170, opony (sam. osobowe) w okresie umownym szt 80.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach