Przetargi.pl
Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wyboji w nawierzchni bitumicznej jezdni dróg powiatowych powiatu oświęcimskiego według trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco, Zadanie Nr 2 - Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i emulsją asfaltową, Zadanie Nr 3 - Remont cząstkowy pęknięć w nawierzchni jezdni masą asfaltową zalewową

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8430622 , fax. 033 8433593
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
  ul. Stanisławy Leszczyńskiej 12 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8430622, fax. 033 8433593
  REGON: 07226060100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wyboji w nawierzchni bitumicznej jezdni dróg powiatowych powiatu oświęcimskiego według trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco, Zadanie Nr 2 - Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i emulsją asfaltową, Zadanie Nr 3 - Remont cząstkowy pęknięć w nawierzchni jezdni masą asfaltową zalewową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn: Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wyboji w nawierzchni bitumicznej jezdni dróg powiatowych powiatu oświęcimskiego , gdzie 1) Zakres dla Zadania Nr 1 obejmuje m.in.: a) Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni masą asfaltową - przy użyciu recyklera, kotła lub termosu do asfaltu i dotyczy remontu wyboji w nawierzchni asfaltowej w trybie pilnym przy niskich temperaturach powietrza, przy użyciu recyklera, kotła np. transportowo-produkcyjnego, do podgrzewania, grzania, topienia lub przerobu asfaltu lub destruktu asfaltowego (kory nawierzchni asfaltowej), lub tp., ewentualnie przy użyciu termosu przewoźnego do masy asfaltowej, który obejmuje m.in: - wyrównanie krawędzi wyboju do prostokątnego kształtu, - oczyszczenie uszkodzenia nawierzchni z rumoszu na pryzmę na poboczu, - skropienie brzegów naprawianego miejsca rozgrzanym bitumem, - uzupełnienie wyboju masą asfaltową, - zagęszczenie naprawianego miejsca, - posypanie piaskiem i zatarcie, - wywiezienie pryzm rumoszu z pobocza. 2) Zakres dla zadania Nr 2 obejmuje m.in.: a) Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i emulsją asfaltową, mechanicznie - przy użyciu remontera na gorąco i dotyczy remontu wybojów w nawierzchni asfaltowej przy temperaturze nawierzchni asfaltowej i powietrza powyżej 10stopni C , przy użyciu remontera na gorąco do wykonywania remontów cząstkowych, który obejmuje m.in.:. - ewentualne wyrównanie krawędzi wyboju do regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzenia nawierzchni z rumoszu na pryzmę na poboczu, - skropienie naprawianego miejsca rozgrzanym bitumem, - uzupełnienie wyboju z remontera tłuczniem i bitumem, - posypanie piaskiem lub drobnym tłuczniem, - wywiezienie pryzm z pobocza. 3) Zakres dla Zadania Nr 3 obejmuje m.in.: a) Remont cząstkowy pęknięć w nawierzchni jezdni masą asfaltową zalewową na gorąco i dotyczy remontu pęknięć w nawierzchni asfaltowej przy temperaturze nawierzchni asfaltowej i powietrza powyżej 10stopni C oraz obejmuje m.in.: - oczyszczenie pęknięcia z rumoszu na pryzmę na poboczu, - oczyszczenie wgłębne przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, - zalanie naprawianego miejsca rozgrzaną masa zalewową bitumiczną, - posypanie piaskiem lub drobnym tłuczniem, - wywiezienie pryzm z pobocza. b) Remont cząstkowy uszkodzeń nawierzchni i dotyczy remontu wyboji w nawierzchni asfaltowej sięgających do podbudowy i obejmuje m.in. : - oczyszczenie uszkodzenia nawierzchni i podbudowy z rumoszu na pryzmę na poboczu, - uzupełnienie podbudowy kruszywem i zagęszczenie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania został określony w przedmiarze robót i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach