Przetargi.pl
Dostawa wapna hydratyzowanego CL 90-S

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 278711, 012 2787132 , fax. 012 2787110
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 278711, 012 2787132, fax. 012 2787110
  REGON: 00041683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalnia-pp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wapna hydratyzowanego CL 90-S
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę wraz z rozładunkiem, maksymalnie 150 ton wapna budowlanego hydratyzowane-go CL 90-S spełniającego normę PN-EN 459-1, w auto cysternach samowyładowczych, z własną pompą pneumatyczną, 2.W ramach maksymalnej wielkości zamówienia, określonej w pkt.1., Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 120 ton wapna hydratyzowanego. Zakup pozostałej ilości tj. 30 ton, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ i na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 242130000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 1 500,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV pkt. 2 specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalnia-pp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach