Przetargi.pl
Remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego, dwóch oficyn i budynku gospodarczego w podwórzu w Lesznie ul. Bil. Chrobrego 44

Miejski Zakład Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Jana Dekana 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5268630 , fax. 065 5268785
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Budynków Komunalnych
  ul. Jana Dekana 10 10
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5268630, fax. 065 5268785
  REGON: 41051244100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego, dwóch oficyn i budynku gospodarczego w podwórzu w Lesznie ul. Bil. Chrobrego 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego, dwóch oficyn i budynku gospodarczego w podwórzu w Lesznie ul. Bil. Chrobrego 44 w ilościach i sposobie wykonania określonym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach