Przetargi.pl
Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8661926 , fax. 074 8661351
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kudowa-Zdrój
  ul. Zdrojowa 24 24
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8661926, fax. 074 8661351
  REGON: 89071792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadanie pn. Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju zlokalizowanej na działkach 241 i 247 w obrębie Stary Zdrój w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności stref rekreacji oraz aktywności ruchowej w Kudowie-Zdroju dofinansowanego ze środków: Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2014. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodnika; - wykonanie wykopów korytowych pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie nowej podbudowy; - wykonanie ław fundamentowych i obsadzenie krawężników oraz obrzeży betonowych chodnika; - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i zatoki postojowej; - wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej chodnika; - wymianę 5 sztuk latarni ulicznych typu parkowego wraz z fundamentami; - uporządkowanie terenu bezpośrednio przylegającego do terenu objętego pracami. Całkowita długość nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do remontu wynosi 200 mb, długość chodnika z kostki betonowej wynosi 34mb W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie a także zapewnia realizację obowiązków kierowników robót wynikających z ustawy Prawo Budowlane - w szczególności umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić odpowiednią organizację robót na budowie w uzgodnieniu z Zarządcą drogi. Wywóz gruzu budowlanego oraz mas ziemnych na odl. do 5 km(bez opłat) natomiast wywóz mas bitumicznych z rozbiórek na odl. do 100 km z opłatą za przyjęcie do utylizacji. Wykonawca zapewnia także obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych). Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach