Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą badania zapotrzebowania na pracowników wśród dolnośląskich pracodawców, realizowanego na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 88-66-500 , fax. 74 88-66-509
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
  ul. Ogrodowa 5b 5b
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 88-66-500, fax. 74 88-66-509
  REGON: 89112930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą badania zapotrzebowania na pracowników wśród dolnośląskich pracodawców, realizowanego na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród dolnośląskich pracodawców badania zapotrzebowania na pracowników, w zakresie szczegółowo opisanym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. opracowanie szczegółowej metodologii badania, skonstruowanie narzędzi badawczych, dobór i rekrutację respondentów do badania, realizację badań, opracowanie raportu końcowego wraz z wnioskami i rekomendacjami, opracowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 100 egzemplarzy płyt CD z raportem z badania oraz organizację spotkania dla ok. 30 osób, podczas którego zostaną przedstawione wyniki badania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: sposób realizacji badania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach