Przetargi.pl
DOSTAWA KAMIENIA DROGOWEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie dz. nr 156 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grudnie dz. nr 566 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchosławicach dz. nr 959,963 i 964/1

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-420 Bolków, ul. Kolejowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7413309 , fax. 075 7413277
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Kolejowa 5 5
  59-420 Bolków, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7413309, fax. 075 7413277
  REGON: 00093252500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KAMIENIA DROGOWEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie dz. nr 156 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grudnie dz. nr 566 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wierzchosławicach dz. nr 959,963 i 964/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: Sukcesywna dostawa kamienia drogowego wraz z transportem ( tłuczeń, kruszywo o ciągłym uziarnieniu, miał kamienny) pochodzenia niewapiennego w ilości : 1. Tłuczeń 31,5/63 mm ton 5266,13 2. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 ton 2466,41 3. Miał kamienny ton 246,96 przeznaczonego do remontu dróg gminnych. Dostawy odbywać się będą każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu pracownika Zamawiającego w okresie na dwa dni od planowanej dostawy. Każdorazowa dostawa (ilość , frakcja ) potwierdzona będzie dokumentem WZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bolkow.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach