Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych łączących WSSE INVEST-PARK z drogę wojewódzką nr 384 i drogą powiatową nr 3017D - etap IV wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przepompownią ścieków

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza przetarg

 • Adres: 58-260 Bielawa, ul. Plac Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 8334-255 , fax. 074 8335838
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Bielawa
  ul. Plac Wolności 1 1
  58-260 Bielawa, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 8334-255, fax. 074 8335838
  REGON: 890717823
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych łączących WSSE INVEST-PARK z drogę wojewódzką nr 384 i drogą powiatową nr 3017D - etap IV wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przepompownią ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Droga klasy L (lokalna) jednojezdniowa o kategorii ruchu KR3 -droga długość ok. 994,80 i ok. 6.524 m2 powierzchni bitumicznej, w tym przejście przez przejazd kolejowy, - ciąg pieszo-rowerowy i chodnik o szer. 2,00 m z kostki betonowej i całkowitej ok. 3.180,0 m2 - kanalizacja deszczowa z przykanalikami z rur PP o średnicy od ? 200 mm do ? 400 mm o łącznej długości ok. 1.301,20 m., + przełożenie sieci gazowej z rur PEHD ? 225 o długości ok. 28,40 mb. - oświetlenie uliczne ułożone z kabla zasilającego o długości ok. 1.212,00 m; słupy oświetleniowe o wysokości do 10 m w ilości 35 szt. na których osadzonych będzie 35 szt. opraw LED. Kanalizacja grawitacyjna Kanały z rur PVC ? 200 mm o długości ok. 649,70 mb Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ? 1000 -1200 - szt. 20 Kanalizacja tłoczna Rury polietylenowe PE ? 160 mm o dł. ok. 773,30 mb. Kanały z rur PE/PEHD ? 110 mm o długości ok. 729,30 mb Przebudowa przepompowni + AKPiA i monitoring - szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/przetargi/nieograniczony/01_01_14
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach