Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na odpłatne świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu rekrutacji nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem bądź przewidzianych do zwolnienia z terenu województwa dolnośląskiego, na potrzeby realizacji projektu własnego DWUP z podziałem na 7 części/zadań

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 88-66-500 , fax. 74 88-66-509
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
  ul. Ogrodowa 5b 5b
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 88-66-500, fax. 74 88-66-509
  REGON: 89112930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na odpłatne świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu rekrutacji nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem bądź przewidzianych do zwolnienia z terenu województwa dolnośląskiego, na potrzeby realizacji projektu własnego DWUP z podziałem na 7 części/zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez maksymalnie dziesięć osób zadań/usługi, polegającej na odpłatnym świadczeniu usług rekruterskich na terenie województwa dolnośląskiego, na potrzeby realizacji projektu własnego realizowanego przez DWUP z podziałem na 7 zadań / części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 796000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwup.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach