Przetargi.pl
Remont drogi w m. Łosiniec

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2685480 , fax. 67 2685480
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
  ul. Gnieźnieńska 53 53
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2685480, fax. 67 2685480
  REGON: 57079820300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.wagrowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi w m. Łosiniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia : Remont drogi w m. Łosiniec. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w ciągu drogi powiatowej Nr 1651P Roszkowo - Łosiniec - gr. gminy Mieścisko (Sarbia) w m.Łosiniec, na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+928 do km 4+328), zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 3. Przedmiot zamówienia określony w ust.1 i 2 obejmuje między innymi następujące roboty : roboty przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowa z kruszywa łamanego; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; pobocza gruntowe; - inwentaryzacja powykonawcza. 4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR. 5. Ustalenia dodatkowe : Czasowa organizacja ruchu - po stronie Wykonawcy. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy. Kontrola i utrzymanie przedmiotowego oznakowania po stronie Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj w : - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Zamawiającego 2) określenie przedmiotu zamówienia 3) nazwę i adres Wykonawcy 4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Pocztowy O/Piła 87 1320 1351 2213 8158 2000 0003 , z dopiskiem Wadium - Remont drogi - Łosiniec , (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty ). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownie wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.wagrowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach