Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku. Nr sprawy RG.271.07.01.2014.ZJ - drugie (II) postępowanie przetargowe -

Gmina Lwówek ogłasza przetarg

 • Adres: 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4414024 , fax. 061 4414212
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek
  ul. Ratuszowa 2 2
  64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4414024, fax. 061 4414212
  REGON: 00053041300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku. Nr sprawy RG.271.07.01.2014.ZJ - drugie (II) postępowanie przetargowe -
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany i projekty wykonawcze (udostępnione na stronie internetowej) wykonane dla zadań w projekcie pn.: P.T. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku, wykonanym przez Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta z Nowego Tomyśla, dla przedmiotowego zakresu robót Zamawiający otrzymał Decyzję Nr 475/2014 z dnia 08.08.2014r.,zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia określa projekt budowlany: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane określone w projekcie budowlano - wykonawczym sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w miejscowości Lwówek w działkach o nr ewidencyjnym 894/2, 890, 722/1, 728, 917/2, 934/1, 933, 935/10, 941/10, 942/10, 943/31, 935/29, 940/2, 820/33. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych z osadnikami, podłączonych przez przykanaliki do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych dla podczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Ścieki deszczowe przechwycone z odwodnienia dróg i terenów przyległych odprowadzone będą poprzez projektowany wylot ścieków do rowu melioracji szczegółowej przy ul. Nowotomyskiej (rozwiązanie projektowe wylotu zawarto w operacie wodno-prawnym). 3. Zamówienie podzielono na dwa etapy. 1) Etap I obejmuje zakres do studni DW2 włącznie. 2) Etap II obejmuje dalszy odcinek w ul. Młyńskiej oraz ul. Modrakową. Zaprojektowano dodatkowo dwa odwodnienia liniowe V300 i V500 o długości 4,0 m każde z rusztem w klasie obciążenia D400. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 0). Wokół studni (0,5 m) ozn. DW1 i DW2 z wpustami ulicznymi okrągłymi DN600 oraz odwodnienia liniowego (0,5 m za i po bokach oraz 1,5 m przed odwodnieniem) wykonać umocnienie z kostki betonowej układanej na podsypce piaskowej. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej fi800mm z rur żelbetowych o przekroju kołowym ze zintegrowaną uszczelką, oraz fi600mm i fi300mm z rur tworzywowych PP dwuściennych ze ścianką profilowaną, SN 8 kN/m2 łączonych na uszczelki gumowe o długościach sieci: - żelbet fi800mm - L = 319,0mb, - PP fi800mm - L = 2,5mb, - PP fi600mm - L = 401,5mb, - PP fi300mm - L = 648,5mb Zamawiający wymaga aby zastosowane do budowy sieci rury spełniały wymagania normy PN-EN 1916 w przypadku rur żelbetowych oraz PN-EN 13476-3 w przypadku rur z PP. 2) Na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać rewizyjne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych fi1500mm (7 szt.), fi1200mm (10 szt.), fi1000mm (18szt.). Zamawiający wymaga aby użyte do budowy sieci studnie betonowe prefabrykowane wykonane były z betonu wibroprasowanego o wytrzymałości nie niższej niż 40 MPa (klasy C35/45) i o wskaźniku w/c nie większym od 0.45, nasiąkliwości nie większej od 5%. Studnie winny być wyposażone w żeliwne stopnie złazowe. Włączenie rurociągów sieci do studzienek betonowych należy wykonać za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studzienek przejść szczelnych. Studnie przykryć włazami kanałowymi z betonowym wypełnieniem klasy D400. Studnie DW1-DW4 przykryć wpustami ulicznymi okrągłymi średnicy 600m klasy D400 dla przechwycenia wód opadowych z drogi powiatowej. W celu sprawdzenia prawidłowości ułożenia przewodów w gruncie należy wykonać badanie wnętrza przewodów przez specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV. 3) Na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U litych fi250mm x 7,3; oraz fi200mm x 5,9 - SN 8 kN/m2, łączonych na uszczelki gumowe o długościach sieci: - PCV fi250 - L = 14,5 m, - PCV fi200 - L = 151,5 m, Zamawiający wymaga aby zastosowane do budowy sieci rury spełniały wymagania normy PN-EN 1401-1. Przykanaliki należy włączyć do projektowanych studni rewizyjnych za pomocą fabrycznie wklejonych w ścianki studzienek przejść szczelnych. Włączenie przykanalików W37 i W38 wykonać poprzez trójnik 450 fi300/200mm. W celu przejęcia wód opadowych należy wykonać wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych fi500mm (46 szt.). Wpusty uliczne należy wyposażyć w studzienki ściekowe z osadnikiem o wysokości części osadowej 0,5m wykonane z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. Pozostałe wymagania materiałowe i montażowe należy zastosować jak dla studni rewizyjnych. Wpusty ściekowe żeliwne typowe - 620 x 420mm, klasy C250. 4) W budowanym z przedmiotu zamówienia systemie kanalizacji deszczowej należy zamontować separator substancji ropopochodnych (zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego) z wkładem lamelowym 50/500/5,0 l/s oraz ze zintegrowanym osadnikiem, separator winien być wyposażony w 10-krotne obejście burzowe, obejście hydrauliczne winno przenieść nawalne deszcze o intensywności 150 l/s*ha. Separator winien być wykonany jako monolityczny zbiornik z żelbetu w kl. betonu hydrotechnicznego C35/45, powierzchnie wewnętrzne zbiorników winny być zabezpieczone dwoma warstwami żywic chroniącymi przed agresywnym działaniem substancji ropopochodnych zawartych w ściekach. Parametry techniczne separatora przestawiono w załączonej karcie katalogowej do projektu budowlanego. Roboty związane z posadowieniem separatora ścieków prowadzić należy w szalunku punktowym słupowym. Separator posadowić na warstwie chudego betonu B10 o grubości 15 cm z podsypką piaskową o grubości 10 cm. Po ustawieniu, zbiornik obsypać piaskiem, zagęszczając go warstwami co 30-40cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is większe równe 0,98. Po zakończeniu robót nawierzchnię wokół separatora przywrócić do stanu pierwotnego. 5) Wylot ścieków (oznaczony w projekcie budowlanym W-t) stanowi umocniona rura PPfi800mm doprowadzona do skarpy rowu i ścięta pod kątem dostosowanym do nachylenia skarpy rowu (część opisową i rysunkową wylotu zawarto w operacie wodno prawnym). Dokumentacja projektowa przewiduje pogłębienie rowu z wyprofilowaniem jego dna i skarp do rzędnej dna w miejscu wylotu 96,20 m n.p.m.; pogłębienie należy wykonać na odcinku ok. 200,0mb ze spadkiem 0,3 % z nawiązaniem do istniejących rzędnych dna rowu w dalszej jego części. 5. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania w poszczególnych zadaniach z zastrzeżeniem; że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają znaczenie pomocnicze. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w przedstawionej dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania przedmiotowej inwestycji nie są robotami dodatkowymi. 6. Parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia: 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania (materiały), z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu budowy sieci kanalizacji deszczowej, będącej przedmiotem projektu budowlanego - dokumentacji projektowej, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym także w przypadku takiej potrzeby - zgody i akceptacji autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2) Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie u zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, a także zawiadomić dysponentów innych sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o terminie rozpoczęcia robót. Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia osi trasy przewodów oraz ustalenia reperów wysokościowych i zabezpieczenia terenu budowy pod względami organizacji ruchu. W miejscach zlokalizowanych w terenie kolizji istniejących sieci z projektowanymi, wykopy należy prowadzić ręczne. 3) Wykopy pod przewody kanalizacyjne należy prowadzić zgodnie z ustaleniami norm PNB-10736 i PN-EN 1610. Prowadzenie wykopów należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych obudowami stalowymi typu boks, wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy wg normy PN-EN 1610 powinna wynosić w zależności od średnicy zewnętrznej rurociągu od: - 225 mniejsze DN mniejsze 350 - OD+0,5 m - 350 mniejsze DN mniejsze 700 - OD+0,7 m - 700 mniejsze DN mniejsze 1200 - OD+0,85 m Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz tam gdzie koparka nie ma możliwości poruszania się. Na odcinkach gdzie brak miejsca na odkład, urobek należy wywozić wywrotkami na tymczasowe składowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora, i po wykonaniu montażu urobek nadający się do zastosowania ponownie dowieźć do zasypki. Wykopy na pozostałych odcinkach przewidziano na odkład min. 0,6 m od krawędzi wykopu. Zasypkę wykopu do powierzchni terenu w drogach wykonać gruntem piaszczystym zagęszczalnym, w poboczach gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem mechanicznym. Wymagany stopień zagęszczenia w pasie drogowym powinien wynieść Is większe równe 1,00. W przypadku prowadzenia prac ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych, teren powinien być wcześniej odwodniony do głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. Odwodnienie wykopów przy użyciu zestawu igłofiltrów w obsypce żwirowej. Rozstaw igłofiltrów należy ustalić na budowie w zależności od napływu wody gruntowej. Wykopy oznaczyć znakami drogowymi i zabezpieczyć. Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. Pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji projektowej - projekcie budowlanym będący podstawą do wykonania przedmiotowego zamówienia. 4) W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych, w których będzie realizowana inwestycja, organizacja ruchu, roboty ziemne, odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby, zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach itp. 5) Wykonanie poszczególnych zakresów z przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie tych części i wszystkich związanych z nimi robót, sukcesywnie i na bieżąco, po dokonanych odbiorach robót ulegających zakryciu (przeprowadzeniu sprawdzeń i prób należy dla danych odcinków) należy wykonać wszystkie roboty odtworzeniowe i porządkowe. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - ewentualnego zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia (z kompletnego wykonania zamówienia) do wysokości środków zabezpieczonych na przedmiotowy projekt (zadanie) w budżecie Gminy Lwówek (jeżeli zajdzie taka potrzeba), - ewentualnej rezygnacji z wykonania II etapu zamówienia (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 7) Zamawiający zachęca wszystkich Wykonawców do zapoznania się z terenem (dokonania wizji lokalnej w terenie), w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i uzyskania tym sposobem wszelkich niezbędnych informacji do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Uwaga: podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zawartymi w siwz, projekcie budowlanym przygotowanym na okoliczność wykonania przedmiotowej inwestycji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z zastosowaniem materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z polskich norm przenoszące normy europejskie. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz poczty elektronicznej i innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko prowadzenia robót w otwartym terenie. 6) Zamawiający obliguje Wykonawcę do zastosowania przy budowie poszczególnych elementów składowych budowy systemu sieci kanalizacji deszczowej (rurociągi, studnie rewizyjne itd.) jednakowej technologii, jednego typu i jednego producenta, np.: jeżeli Wykonawca dokonał wyboru materiału jednego producenta na rurociągi to musi zachować ten sam materiał w całym budowanym systemie. 8. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 1) geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu kanalizacyjnego, 2) wykonanie przejść pod przeszkodami, 3) odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby, 4) odtworzenie nawierzchni chodników, dróg asfaltowych i innych nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na trasie budowy kanalizacji deszczowej, 5) wykonanie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych obowiązkowo przy udziale przyszłego użytkownika Gminy Lwówek, lub jej ustanowionego przedstawiciela w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego, 6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych oraz w pasie drogi powiatowej, 7) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg gminnych i pasie drogi powiatowej, 8) przygotowanie wniosków (do odpowiednich zarządców dróg) na prowadzenie robót w pasach drogowych, a po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi, 9) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp, wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z Uni, bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach Unii z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym, dokumentacji projektowej bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta. 10) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (w przypadku takiej potrzeby), a po zakończeniu robót teren uporządkuje, zagospodaruje i przywróci do stanu pierwotnego. 9. Wymagania organizacyjne: 1) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania. 2) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości, przez które prowadzić będzie rurociąg kanalizacyjny i przykanaliki. 3) pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń i sieci, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy rurociągów kanalizacyjnych i przykanalików. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmujące wszystkie etapy z dokumentacji technicznej - projektu budowlanego, 2) termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, 3) Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie materiałów, urządzeń technicznych i zamontowanego osprzętu, 4) udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach