Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA

Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. A. Mickiewicza 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 292 16 14 , fax. 061 292 16 14
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1- Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi
  ul. A. Mickiewicza 9 9
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 292 16 14, fax. 061 292 16 14
  REGON: 30224556400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarga-szamotuly.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej i łącznika Zespołu Szkół nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach przy ul. Mickiewicza 9. Szczegółowy zakres prac znajduje się w kosztorysie ofertowym i SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarga-szamotuly.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach