Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Moniuszki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2223200 , fax. 67 2223201
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
  ul. Moniuszki 1 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2223200, fax. 67 2223201
  REGON: 57079798800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.psp.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Państwowej Straży Pożarnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem przy posesji Lelewela 31, działka geodezyjna nr 77/17.Roboty budowlane polegać będą na:1.wymiana ślusarki okiennej aluminiowej ( 1,8x2,15m - 3 szt.), 2.wymiana ślusarki okiennej aluminiowej ( 0,7x2,15m - 1 szt.) 3.wymiana stolarki okiennej z PVC ( 2,5x1,1m - 2 szt.) 4.wymiana ślusarki drzwiowej ( 1,5x2,15m - 3 szt.) 5. zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych, 6.odkopanie i izolacja wraz z ociepleniem ( styropian XPS gr.10cm ) scian fundamentowych, 7.ocieplenie ścian budynku styropianem Fs gr. 12cm, 8.wykonanie tynków pocienionych wraz z malaturą, 9.wymiana wszystkich obróbek blacharskich ( blacha powlekana ), 10.wymiana rynien i rur spustowych, 11.demontaż i montaż instalacji odgromowej, 12.wykonanie przyłącza zewnętrznego instalacji kanalizacyjnej, 13.wykonanie przyłącza c.o. wraz z pomiarem ciepła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 PLN Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 190 poz. 1158 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile tj.: 48 1020 3844 0000 1902 0146 2076 przed terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie lub koszulce foliowej a kserokopie należy wpiąć do oferty. Oferta, która nie będzie zabezpieczona jedną ze wskazanych wyżej form wadium zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pila.psp.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach