Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego

Powiat Jarociński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, al. Niepodległości 10-12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7472920 , fax. 062 7473337
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jarociński
  al. Niepodległości 10-12
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7472920, fax. 062 7473337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje prace termomodernizacyjne polegające m.in. na: - ociepleniu wełną mineralną ścian pomiędzy poddaszem użytkowym a nieużytkowym, - ociepleniu stropu poddasza wełną mineralną, - wymianie drzwi między poddaszem użytkowym a nieużytkowym, - wymianie oświetlenia na energooszczędne typu LED, - montażu instalacji klimatyzacji. Ponadto wykonane zostaną prace polegające na: - wymianie okien na poddaszu, - montażu sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej, - wykonaniu instalacji systemu SAP, - wykonaniu robót malarskich. Z uwagi na to, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia prowadzone będą w czynnym obiekcie wobec czego Zamawiający wymaga, aby prowadzone były w sposób nie zakłócający funkcjonowania jednostek mających swoją siedzibę w budynku. Powyższe oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania Zamawiającemu (na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) zakresu robót i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu realizacji prac. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3) Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu na konto: PKO BP S.A. ROK w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Kaliszu nr konta 72 1020 2212 0000 5202 0120 9295 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-jarocinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach