Przetargi.pl
Utworzenie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lutomiu

Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-410 Sieraków, ul. 8 Stycznia 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2953011 , fax. 061 2955898
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38 38
  64-410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2953011, fax. 061 2955898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lutomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę budynku i modernizację istniejącej sali oraz zakup i dostawa mobilnej sceny. Dane techniczne budynku: 1. Część istniejąca: (powierzchnia zabudowy 259.58 m2; powierzchnia użytkowa 207.92 m2; kubatura 550,0 m3), 2. Część dobudowana: ( powierzchnia zabudowy 173.80 m2; powierzchnia użytkowa 149.27 m2; kubatura 520.00 m3), 3. Po rozbudowie: ( powierzchnia zabudowy 433.38 m2; powierzchnia użytkowa 357.19 m2; kubatura 1 070.00 m3), Zadanie obejmuje: 1. wykonanie dobudowy - sali wielofunkcyjnej, zaplecza sanitarnego i gospodarczego, modernizację istniejącej sali z połączeniem z nową częścią oraz wykonanie izolacji termicznej ścian i dachu części istniejącej, 2. wymianę pieca c.o. w kotłowni, 3. wykonanie nowych instalacji wod.- kan. oraz elektrycznych, 4. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych , chodników, Wszystkie przyłącza będą realizowane z istniejących na nieruchomości sieci będących we władaniu inwestora . Podstawowe dane techniczne sceny: 1. Podłoga - podesty sceniczne - wymiary całkowite podłogi 10x8 m (40 podestów) - podesty (np. NIVTEC lub równoważne) wymiary 2x1m - płyta (np. MULTIPLEX-SIEDBRUCK lub równoważne), odporna na warunki atmosferyczne - rama aluminiowa, profil pióro wpust, - wysokość nóg płynnie regulowana w zakresie 80-140cm lub 100 -150cm - Certyfikat TUV do 750kg/m? - schody z dwóch stron o szerokości min. 2 metrów - barierki ochronne z 3 stron - podesty wyposażone w zintegrowany system łączenia podestów, nie wymagający użycia dodatkowych elementów złącznych. Konstrukcja podestów pozwalająca na użycie jednej nogi w miejscu styku blatów. 2. Zadaszenie sceniczne - zadaszenie (odpowiednio większe od podłogi umożliwiające postawienie zadaszenia poza obrysem podłogi) - siatki ochronne jednego koloru z 3 stron, - szerokość wewnętrzna: min. 10,5m - długość wewnętrzna: min. 8,5 m - wysokość słupów: min. 7m - system (np. Quadro 390 lub równoważne), Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takim przypadku wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach