Przetargi.pl
Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego ZUK.04.2014

"Zakład Usług Komunalnych| sp. z o.o. w Mosinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8132337, 697 888 422 , fax. 61 8136 315
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Usług Komunalnych| sp. z o.o. w Mosinie
  ul. Sowiniecka 6G 6G
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8132337, 697 888 422, fax. 61 8136 315
  REGON: 30170280600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego ZUK.04.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na regularnej linii autobusowej obejmującej nw. miejscowości: Wiórek (pętla) - Czapury (Gromadzka) - Daszewice ( Lipowa) stanowiących objazd na okres remontu mostu w miejscowości Czapury. Łączny szacunkowy przebieg to około 20 600 wozokilometrów Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach