Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km 12+200 - 13+100

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4426488 , fax. 018 4426345
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4426488, fax. 018 4426345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.nowy-sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km 12+200 - 13+100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km 12+200 - 13+100. 1. Zakres robót obejmuje: - rozebranie nawierzchni bitumicznej, - stabilizację podbudowy, - wykonanie górnej warstwy podbudowy, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną, - wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 11 oraz dokumentacja - załącznik nr 12. Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe lub nazwy własne patentów lub pochodzenia celem określenia przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych i dotyczy to całości zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą zostanie wykluczony. 4. Wadium w pieniądzu: - Wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 59 1050 1722 1000 0023 5449 3849 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na: Remont drogi powiatowej nr 1580 K Zalesie - Jadamwola - Olszana w km 12+200 - 13+100. - Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego - do oferty należy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 5. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją - oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w kasie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136 - w godzinach pracy Kasy Zarządu (08.00 - 14.00), natomiast kserokopię należy załączyć do oferty. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium o którym mowa w ust. 2 lit. b, c, d, e albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6. UWAGA: a) Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do realizacji tych gwarancji. b) Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do realizacji gwarancji. c) Gwarancje, w których ograniczono prawa Zamawiającego do spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji i ustawy uznane zostaną jako nie spełniające warunków. d) Zamawiający uprawniony jest do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy a w szczególności naliczonych kar umownych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach