Przetargi.pl
Przeprowadzenie badania pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach pod kątem etyki w życiu zawodowym w ramach projektu Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach pod kątem etyki w życiu zawodowym w ramach projektu Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, obejmującego przeprowadzenie badania pracowników Starostwa pod kątem etyki w życiu zawodowym. Celem badania pracowników Starostwa pod kątem etyki w życiu zawodowym jest określenie poziomu wiedzy pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach z zakresu etyki urzędniczej i stworzenie jednolitego systemu zasad i reguł etycznego postępowania. Założenie dotyczące badania: 1.Grupa docelowa: 140 pracowników Starostwa na stanowiskach urzędniczych. 2.Narzędzie badawcze: anonimowa ankieta kwestionariusza; pytania otwarte, półotwarte i zamknięte (20-25 pytań). Pytania otwarte mają stanowić 15% - 25% wszystkich pytań. 3.Badanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wadowicach i podległych referatach zamiejscowych Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. 4.Tematyka: zasady postępowania urzędników, odpowiedzialność urzędnika w stosunku do współpracowników, pracodawcy, klienta. 5.Opracowanie wyników w formie raportu i przekazanie go wraz ze wszystkimi wypełnionymi ankietami Zamawiającemu. W ramach zleconej usługi Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do 5 dni od zawarcia umowy opracowanego wzoru kwestionariusza ankiety w celu akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do rozdysponowania ankiet wśród pracowników Starostwa, a następnie przekazania wypełnionych Wykonawcy w celu analizy i opracowania raportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793112009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach