Przetargi.pl
Remont drogi gminnej K600178 Łazy - Wieś w miejscowości Łazy.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-123895247, 3895022 , fax. 0-12 3895521
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jerzmanowice-Przeginia
  Jerzmanowice 372B 372B
  32-048 Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie
  tel. 0-123895247, 3895022, fax. 0-12 3895521
  REGON: 00053504300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej K600178 Łazy - Wieś w miejscowości Łazy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty przygotowawcze: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie pagórkowatym lub górskim, na długości 0,25 km; 2) Cięcie nawierzchni mechanicznie, wykonanej z mas mineralno-asfaltowych, głębność cięcia 5 cm, na długości 50 mb; 3) Mechaniczne rozebranie nawierzchni, wykonanej z masy mineralno-bitumicznej grubości 4 cm, na powierzchni 140 m2; 4) Ręczne rozebranie nawierzchni tłuczniowej grubości 15 cm, na powierzchni 4 m2; 5) Mechaniczne rozebranie nawierzchni tłuczniowej grubości 15 cm, na powierzchni 4 m2; 6) Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m , w kategorii gruntu IV, w ilości 2,4 m3; 7) Wykonanie 1 studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 m, o głębokości 3 m3; 8) Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, w kategorii gruntu III - IV, w ilości 1,4 m3; 9) Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu , przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50 % jego średnicy, na długości 12 mb; 10) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm, na powierzchni 4 m2; 11) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm, na powierzchni 4 m2; 12) Wywóz gruzu z konstrukcji żelbetowych i żwirobetowych samochodami samowyładowczymi do 1 km / krotność = 8/ w ilości 7,4 m3; 2. Podbudowy: 1) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych, na powierzchni 640,00 m2; 2) Skropienie nawierzchni asfaltem, na powierzchni 640,00 m2; 3) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, w ilości 12 t; 3. Nawierzchnia: 1) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, na powierzchni 640,00 m2 4. Roboty wykończeniowe: 1) Wykonanie ścieków z elementów betonowych - prefabrykatów o grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, na długości 100 mb; 2) Wykonanie naprawy dróg gruntowych oraz mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, na powierzchni 120 m2; 3) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, na powierzchni 120 m2; 4) Umocnienie skarp płytami chodnikowymi, na podsypce piaskowej, na powierzchni 100 m2. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 1.000,00 złotych słownie: jeden tysiąc złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach