Przetargi.pl
Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa, etap II, podetap II.1: od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w km 36+305

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 00052401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.andrychow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa, etap II, podetap II.1: od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w km 36+305
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót do wykonania w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje roboty w zakresie następujących branży: - drogowa, - konstrukcyjna - rozbiórki budynków, - kanalizacyjna, - wodociągowa, - elektryczna - oświetlenie drogowe, - elektryczna - przebudowa linii kablowych nN i SN, - gazowa - wysokie ciśnienie, - teletechniczna, - zieleń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331282
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 50 000,00 zł, które należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.andrychow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach