Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Dobrociesz - Nawsie ETAP I od km 0+000 do km 0+900 w miejscowości Dobrociesz, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Gmina Iwkowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-861 Iwkowa, Iwkowa 468
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 68-44-010, 68-44-020 , fax. 014 6844060
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwkowa
  Iwkowa 468 468
  32-861 Iwkowa, woj. małopolskie
  tel. 014 68-44-010, 68-44-020, fax. 014 6844060
  REGON: 85166072000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Dobrociesz - Nawsie ETAP I od km 0+000 do km 0+900 w miejscowości Dobrociesz, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej Dobrociesz - Nawsie, zniszczonej przez powódź, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Projektowany remont obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 0+900. Ogólny zakres robót : nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), gr. po zagęszczeniu 5cm (nawierzchnia mijanki) - 2 780 m?, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - 135 t, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm (mijanki) - 80 m?, mechaniczne ścięcie poboczy równiarką - 720 m? . Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy - przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera błędy w obliczeniu ceny, - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ niespełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 3. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - zał. Nr 3 do SIWZ. 4. Kosztorys ofertowy - przedmiar robót - zał. Nr 4 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania budową w zakresie robót budowlanych objętych przetargiem (uprawnienia drogowe, a także był członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego). 7. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8. Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. . . . wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 1. Oferta winna zawierać dokumenty określone w punktach: IX 2, IX 5 (SIWZ) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie . 2. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, została wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwkowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach