Przetargi.pl
Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 44388-77; 443-66-35 , fax. (018) 4438540; 443-86-01
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  ul. Młyńska 10 10
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. (018) 44388-77; 443-66-35, fax. (018) 4438540; 443-86-01
  REGON: 00030643700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie nr 1- Rękawice chirurgiczne jałowe kod CPV 33.14.14.20-0 zadanie nr 2- Rękawice jałowe do zastosowania w pracowni cytostatycznej kod CPV 33.14.14.20-0 zadanie nr 3- Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe bezlateksowe kod CPV 33.14.14.20-0 zadanie nr 4- Rękawice jałowe chirurgiczne odporne na działanie promieni Roentgena kod CPV 33.14.14.20-0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 pod uwagę będą brane oferty, w których udokumentowano: - zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem objętym zamówieniem (na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej), -nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnej (na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania Wykonawca odpowiada profilowi czynności objętych postępowaniem oraz wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach