Przetargi.pl
Rękawice jednorazowego użytku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2618810 , fax. 012 2618822
 • Data zamieszczenia: 2016-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11 11
  31-540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2618810, fax. 012 2618822
  REGON: 00029728200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rękawice jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Opis przedmiotu zamówienia : -Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe, teksturowana na całej powierzchni lub końcówkach palców - 150 000 sztuk - kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą - Rozmiary: S, M, L, XL, AQL 1,0 dla wszystkich rozmiarów, poziom protein poniżej 50?g/g. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,13-0,15 mm; dłoni 0,12-0,14 mm dla wszystkich rozmiarów. -Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455 (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub deklaracje producenta). Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3 ( min na izopropanol 70%) (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań) -Opakowanie jednostkowe 100 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE -Rękawice niesterylne, bezpudrowe, wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego, polimeryzowane - 550 000 sztuk -Teksturowane końcówki palców , kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą. -Rozmiary: S, M, L, XL. AQL 1,0 dla wszystkich rozmiarów. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,11 mm; dłoni 0,06-0,07 mm dla wszystkich rozmiarów. -Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455 - (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub deklaracje producenta). Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3, (min na izopropanol 70%) (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań ) -Siła zrywu przed starzeniem min 8,0N dla wszystkich rozmiarów (dołączyć materiały z których wynika ten parametr) -Opakowanie jednostkowe 100 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE Należy dołączyć po jednym opakowaniu rękawic w rozmiarze S lub M (zarówno z nitrylu jak i lateksowych) Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np. karty charakterystyki, foldery, katalogi, badania producenta) - dotyczy obydwu rodzajów rękawic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wnosi się w wysokości 2 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień Publicznych (nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowo 1 punkt za zaoferowanie realizacji dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach