Przetargi.pl
DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Tadeusza Kościuszki 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 663 01 09
 • Data zamieszczenia: 2015-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku
  ul. Tadeusza Kościuszki 33 33
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 14 663 01 09
  REGON: 12103119400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppzolbrzesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku. 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku rękawic medycznych w okresie od czerwiec 2015 r. do czerwiec 2017 r. Poszczególne ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb. 2.Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie lub faxem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 3.Dostawa rękawic medycznych następować będzie 1 raz w miesiącu. 4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt. 5.Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii. Rękawice diagnostyczna nitrylowa bezpudrowa, z rantem, pasujące na obie dłonie, teksturowane końcówki palców. Opakowanie a 100 sztuk. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Opakowanie zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, data ważności. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, dłoni min. 0,06 mm, mankietu min. 0,05 mm. AQL 1,5. Siła zrywania przed starzeniem min 7,0 N. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL, siła zrywania) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia, nie starszymi niż z 2014 roku. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane na izopropanol 70-procentowy z czasem przenikania min. 30 minut (załączyć wyniki przez rapory). Dopuszczono do kontaktu z żywnością (załączyć certyfikat jednostki niezależnej). Zgodnie z EN455-1,2,3,4, EN374-3 oraz ASTM F 1671. Op.1800 Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjne, mikroteksturowe, pokryte poliuretanem, w rozmiarze 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Długość min.295 mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,22 mm, poziom protein mniejsze bądź równe 30 ug/g. AQL 1,0. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom protein i AQL) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż w 2014 roku. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, data ważności. Zgodne z normą EN455-1,2,3,4. Para 320 Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, z rantem, w rozmiarach S, M, L, XL. Opakowanie a 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, data ważności. Pasujące na obie dłonie, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,11 mm, długość min. 245 mm, AQL 1,5. Wymagane parametry (grubość, długość, poziom AQL) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż 2014 r. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (załączyć deklarację producenta). Zgodne z normą EN-455-1,2,3,4 EN374-3, ASTM F 1671.Op.2400 Rękawice foliowe w rozmiarach S, M, L. op. a 100 sztuk.Op.120
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ppzolbrzesko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach