Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4712807, 4715196 , fax. 018 4712338
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
  ul. Kraszewskiego 142 142
  33-380 Krynica - Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 4712807, 4715196, fax. 018 4712338
  REGON: 00030058700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest: dostawa materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamówienie składa się z 9 pakietów: Pakiet nr 1 - Materiały medyczne Pakiet nr 2 - Materiały medyczne Pakiet nr 3 - Materiały medyczne Pakiet nr 4 - Materiały medyczne Pakiet nr 5 - Materiały medyczne Pakiet nr 6 - Materiały medyczne Pakiet nr 7 - Materiały medyczne Pakiet nr 8 - Rękawice chirurgiczne Pakiet nr 9 - Pasta na rany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-krynica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach