Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, ul. Sportowa 4/20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3846019 , fax. 071 3846015
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4/20 4/20
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3846019, fax. 071 3846015
  REGON: 93193470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krosnice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - remont drogi powiatowej relacji Wierzchowice - Dziewiętlin Zadanie 2 - remont drogi powiatowej relacji Kuźnica Czeszycka - Stara Huta Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 8 do SIWZ opis techniczny remontu dróg powiatowych Załącznik Nr 9 do SIWZ przedmiar robót oraz zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowe informacje: 1. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przyszłej budowy, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 4. W przypadku, gdy w opisie technicznym zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 5. Gdziekolwiek w opisie technicznym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w opisie technicznym nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 7. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 8. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 9. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń. 10. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. Koszt transportu, składowania i utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania 1, 2) 10.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) dla zadania 2,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/?bip=1&cid=76&bsc=N
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach