Przetargi.pl
Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.

Gmina Mirsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 647 04 40 , fax. 075 647 04 69
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirsk
  Plac Wolności 39 39
  59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 647 04 40, fax. 075 647 04 69
  REGON: 23082163000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego: 1)Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet . 2)Kwota kredytu - 640.000,00 zł. 3)Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (zmienny ) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku. 4)Do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) zostanie doliczona marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 09.09.2014r.). 5)Okres kredytowania 148 rat tj. od 09.2014r. do 31.12.2026r. 6)Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w okresie 10 lat, licząc od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r., spłata odsetek w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 7)Prowizja od udzielonego kredytu w wysokości nie więcej niż 0,5%, naliczona przez Wykonawcę płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 8)Naliczane odsetki z tytułu udzielenia kredytu nie będą kapitalizowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.mirsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach