Przetargi.pl
USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, ZŁOTÓWKOWEGO DLA GMINY DŁUGOŁĘKA Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.436.000,00 ZŁ

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, ZŁOTÓWKOWEGO DLA GMINY DŁUGOŁĘKA Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE 1.436.000,00 ZŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego, złotówkowego dla Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.436.000 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy zł). 1)Dostępność kredytu - jedna transza - ... dni po podpisaniu umowy kredytowej. (Przez ,,dostępność kredytu,, (zwaną dalej również ,,postawieniem środków kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,,) Zamawiający rozumie termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego w wysokości udzielonego kredytu długoterminowego. Termin ten liczony w dniach roboczych od dnia podpisania umowy kredytowej wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia podpisania umowy. Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 2)Postawienie środków kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy nie będzie wymagać odrębnego wniosku kredytowego. 3)Spłata kredytu: do 30.09.2025r. 4)Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w miesiącach spłaty kredytu, liczone do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału. Odsetki za rok 2016 należne na dzień 31.12.2016 r. naliczone mają być (a informacja o ich wysokości przekazana Kredytobiorcy) najpóźniej w dniu 30.12.2016r. 5)Karencja w spłacie kapitału kredytu - rozpoczęcie spłaty kredytu 31.03.2017r. 6)Spłata kapitału: a)w dniu 31.03.2017r. - 25 000,00 zł, b)w dniu 30.09.2017r. - 25 000,00 zł, c)w dniu 31.03.2018r. - 25 000,00 zł, d)w dniu 30.09.2018r. - 25 000,00 zł, e)w dniu 31.03.2019r. - 25 000,00 zł, f)w dniu 30.09.2019r. - 25 000,00 zł, g)w dniu 31.03.2020r. - 25 000,00 zł, h)w dniu 30.09.2020r. - 25 000,00 zł i)w dniu 31.03.2021r. - 50 000,00 zł, j)w dniu 30.09.2021r. - 50 000,00 zł, l)w dniu 31.03.2022r. - 100 000,00 zł, m)w dniu 30.09.2022r. - 100 000,00 zł, n)w dniu 31.03.2023r. - 100.000,00 zł, o)w dniu 30.09.2023r. - 100.000,00 zł. p)w dniu 31.03.2024r. - 100.000,00 zł, r)w dniu 30.09.2024r. - 100.000,00 zł. s)w dniu 31.03.2025r. - 268.000,00 zł, t)w dniu 30.09.2025r. - 268.000,00 zł. 7)Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1 M (średnia - z całego miesiąca poprzedzającego spłatę odsetek) plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 8)Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową. 9)Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w miesiącach spłaty kredytu, liczone do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału, z zastrzeżeniem, że odsetki należne za rok 2016 naliczone mają być na dzień 31.12.2016r. 10)Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w okresach miesięcznych i spłacane w dniach spłaty kapitału. 11)Bank nie pobiera prowizji i opłat: - od uruchomienia kredytu - za przelew środków na rachunek Gminy, - od zmian umowy. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 12)Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 13)Wybrany Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego ani od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostępność kredytu (czas postawienia środków kredytu do dyspozycji kredytobiorcy) od dnia podpisania umowy kredytowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach