Przetargi.pl
usługa przeprowadzenia szkolenia prawo jazdy kategorii B współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Zainwestuj w lepsze jutro (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 18g/u
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 72 63 646 , fax. 71 72 63 646
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
  ul. 3 Maja 18g/u
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 72 63 646, fax. 71 72 63 646
  REGON: 00593987400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.olawa.ig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa przeprowadzenia szkolenia prawo jazdy kategorii B współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Zainwestuj w lepsze jutro (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Ilość osób 8. Osoby skierowane na szkolenie mają nadany numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę wydany przez właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji. Zamawiający nie dopuszcza dołączenia skierowanych osób do innej grupy. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeszkolonych osób. Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie, chyba, że skierowany uczestnik na szkolenie zrezygnuje z uczestnictwa szkolenia (np. podejmie zatrudnienie, choroba). W przypadku nieukończenia przez uczestnika z winy Wykonawcy szkolenia, przerwania, rezygnacji przez uczestnika z szkolenia, Wykonawcy przysługuje częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa w szkoleniu bez naliczania jakichkolwiek kar. 2) Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U.2014.600), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.1019) -dalej: obowiązujące przepisy. 3) Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia i załączy do umowy. 4) Ilość godzin szkolenia przypadająca na 1 uczestnika - z obowiązującymi przepisami 30 godzin zajęć teoretycznych i min 30 godzin praktycznych. Godzina szkolenia teoretycznego liczy 45 minut, a praktycznego 60 minut. 5) Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w przedziale czasowym między 8.30 a 20.30. Ze względu na specyfikę zajęć praktycznych - mogą się one odbywać w godzinach ustalonych z uczestnikami we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych Wykonawca przedłoży do akceptacji przez Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia. Harmonogram zajęć praktycznych Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do piątku na następny tydzień. 6) Wykonawca zapewni: - salę szkoleniową, wyposażoną w niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt dydaktyczny (typu rzutnik, ekran, tablica flipchart, flamastry itp.) oraz co najmniej jedno stanowisko komputerowe umożliwiające ćwiczenia testów na komputerze dostosowanym do symulacji egzaminu wraz z węzłem sanitarnym, z ogrzewaniem w okresie jesienno-zimowym, z oświetleniem umożliwiającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Jeżeli wykonawca będzie podczas kursu wykorzystywać materiały dydaktyczne (typu prezentacja multimedialna - niezależnie od formatu ppt/pdf/inny) zobowiązany jest je oznakować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Wykonawca oznaczy sale szkoleniowe, w których będą się odbywać zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z zasadami wizualizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. -plac manewrowy do zajęć praktycznych, -sprzęt, pojazdy niezbędne do praktycznej nauki jazdy. 7) Wykonawca przygotuje i przekaże na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (w formacie Word) Zamawiającemu w celu ich powielenia i przekazania uczestnikom szkolenia. Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Dotyczy to materiałów opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku profesjonalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (typu podręczniki), których nie ma możliwości powielać (nie można powielać) Wykonawca przekaże nieodpłatnie na własność, każdemu uczestnikowi i jeden egzemplarz dla Zamawiającego w pierwszym dniu szkolenia, za potwierdzeniem odbioru przez uczestników. Materiały szkoleniowe muszą być opatrzone znakami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na osobie i mieniu, które powstaną w związku z udziałem uczestników w kursie w czasie jego trwania. Zamawiający nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. 9) Wykonawca realizujący szkolenie zapewnia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie szkolenia w kwocie nie mniejszej niż 10000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złoty 00/100) na każdego uczestnika szkolenia. Ubezpieczenie winno obejmować uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wykonawca kserokopię polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia. 10) Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny służący podniesieniu jakości i terminowości szkolenia. 11) Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny i wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po pozytywnym zdaniu egzaminu. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: - dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę uczestników, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, - lista obecności uczestników na szkoleniu wraz z podpisami uczestników, - rejestr zajęć praktycznych (jazd) wraz z podpisami uczestników, - rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia 13) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia: - listy obecności uczestników na szkoleniu - oryginał, - rejestr zajęć praktycznych (jazd) wraz z podpisami uczestników, - imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie- oryginał, - imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, (jeśli dotyczy) - oryginał, - zaświadczeń o ukończeniu szkolenia - kserokopie, - listę potwierdzającą odbiór przez każdego uczestnika oryginału zaświadczenia o ukończeniu szkolenia- oryginał. - listę potwierdzającą odbiór przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych wydanych przez wykonawcę - oryginał, - dziennik zajęć edukacyjnych - kserokopia, - rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia - kserokopia. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 14) Wszystkie w/w wymienione wymagania Wykonawca winien wliczyć w cenę szkolenia. 15) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.). 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w dowolnym czasie. 17) Zamawiający w ramach realizowanego szkolenia: a) zapewni uczestnikom słodki poczęstunek, b) przeprowadził badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach