Przetargi.pl
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ulic Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie.

Gmina Miejska Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8720339, 8720300 , fax. (074) 872 22 68
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowa Ruda
  ul. Rynek 1 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8720339, 8720300, fax. (074) 872 22 68
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.nowaruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ulic Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem inwestycji jest remont chodników na terenach osiedlowych położonych przy ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie. Szerokość chodników 1,50m; warstwa ścieralna z kotki betonowej o gr. 6,00cm; obramowanie obrzeża betonowe 8x30x100cm; długość 320,00mb. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ 2)W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych  urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. 3)Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 4)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 5)Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 3.Uwagi ogólne: 1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym. 3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowaruda.biuletyn.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach