Przetargi.pl
REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZDROCHEC, MARCINKOWICE, PRZYBYSŁAWICE, I. Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej Skotnik nr 200126K dz. nr ewid. 1222 w miejscowości Marcinkowice w km 0+000 - 0+800. II. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdrochec - o dł. 790mb. III. Remont drogi gminnej Przez Wieś nr 200139K dz. nr ewid. 2167 w miejscowości Przybysławice.

Urząd Miejski w Radłowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6782044 , fax. 14 6782818
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radłowie
  ul. Kolejowa 7 7
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  tel. 14 6782044, fax. 14 6782818
  REGON: 00054565600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZDROCHEC, MARCINKOWICE, PRZYBYSŁAWICE, I. Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej Skotnik nr 200126K dz. nr ewid. 1222 w miejscowości Marcinkowice w km 0+000 - 0+800. II. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdrochec - o dł. 790mb. III. Remont drogi gminnej Przez Wieś nr 200139K dz. nr ewid. 2167 w miejscowości Przybysławice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZDROCHEC, MARCINKOWICE, PRZYBYSŁAWICE. W skład zadania wchodzi: I. Remont drogi gminnej Skotnik nr 200126K dz. nr ewid. 1222 w miejscowości Marcinkowice w km 0+000 - 0+800 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 100 m2 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 1600 m POSZERZENIE JEZDNI DO 4,00m - 0-135, 310-400 3. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1.5 - 157.5 m2 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - 157.5 m2 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 157.5 m2 6. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne - 48t NAWIERZCHNIA 7. Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - 320 mb - 1440 m2 8. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 - krotność =0,5 - 1440 m2 9. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- kruszywo dolomitowe 0 31,5 - 1344 m2 10. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 3320 m2 11. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (pod profil) - 2080 m2 12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - szer. 4,10 m -1640 m2 13. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - 75 kg przez m2 -195 t 14. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (pod ścieralną) - 2080 m2 15. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 0 - 400 szer. 4,00 m, 400 - 800 szer. 4,20 m - 3280 m2 POBOCZA I ROWY 16. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 0 - 400 Krotność = 3 - 400 m2 17. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 400 - 800 - 400 m2 18. Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 600 m3 PRZEŁOŻENIE WJAZDÓW 19. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia - 12 m2 20. Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 0.6 m3 21. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 10 m WYSPA 22. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 36 m 23. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - szt. 1.0 24. Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - 1 szt 25. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 54 m ODWODNIENIE 26. Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - 10 m 27. Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 5 - 10 m 28. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl.do 1 km sam. samowyład. - 16.5 m3 29. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek korytkowy - 1.05 m3 30. Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10 m 31. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1 szt. 32. Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm - 30 m ROZJAZDY 33. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 449 m2 34. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (pod profil i ścieralną) - 898 m2 35. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - 11 t 36. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 449 m2 37. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -52 m2 II. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdrochec - o dł. 790 mb PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI 1. Naprawy dróg gruntowych (150+640=790 mb) = 3160 m2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 2. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 1015 m2 (szer. 3,5m) 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa ścieralna szer. 3,0 m) - 870 m2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (szer. 3,80 m) Krotność = 0.8 - 1900m2 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (szer.3,50 m) - 1750 m2 POBOCZA 6. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1.5 - 290 m2 7. Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I do III odcinek z kruszywa obustronnie 1000 m2 III. Remont drogi gminnej Przez Wieś nr 200139K dz. nr ewid. 2167 w miejscowości Przybysławice. POSZERZENIE JEZDNI DO 5,00 m 1. Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 89 m2 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie na odkład do ponownego wbudowania 178 m2 3. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników - 178 m2 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm kruszywo z rozbiórki podbudowy 178 m2 5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm kruszywo dolomitowe Krotność = 2 178 m2 6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) szer. 0,7m 124.6 m2 7. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 106.8 m2 8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) - szer. 0,6 m 106.8 m2 9. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pobocza kruszywo dolomitowe 89 m2 ODWODNIENIE 10. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek korytkowy 2.55 m3 11. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 23 m POSZERZENIE SKRZYŻOWANIA 12. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 145 m2 13. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V do VI na poszerzeniach jezdni lub chodników - 145 m2 14. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm kruszywo dolomitowe 145 m2 15. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm kruszywo dolomitowe 145 m2 16. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) 145 m2 17. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 145 m2 18.Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 145 m2 19. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pobocza kruszywo dolomitowe 18.5 m2 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2015 r. do godz. 1200. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) 1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem wpłata wadium - sprawa nr PPI.271.15.15 2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt 9.3 SIWZ. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA NIE ZOSTAŁA ZABEZPIECZONA WADIUM W WYMAGANEJ FORMIE LUB NIE ZAWIERA POTWIERDZENIA WNIESIENIA WADIUM BĘDZIE WYKLUCZONY. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach