Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4212977 , fax. 012 4213353
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej
  ul. Jagiellońska 5 5
  31-010 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4212977, fax. 012 4213353
  REGON: 00027876400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wykonanie i montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do specyfikacji - Dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach