Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20, 21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Etap II - Rozbudowa o podziemne sanitariaty

Muzeum Okręgowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Rynek 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6212149 , fax. 14 6212149 wew. 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  Rynek 3 3
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6212149, fax. 14 6212149 wew. 11
  REGON: 85001230900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20, 21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Etap II - Rozbudowa o podziemne sanitariaty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się m.in. następujący zakres robót: 1) wykonanie zewnętrznej podziemnej rozbudowy piwnic od strony podwórka, 2) roboty izolacyjne istniejących fundamentów kamienic oraz podbijanie fundamentów w miejscu planowanej rozbudowy, 3) wykonanie nowego połączenia komunikacyjnego (klatki schodowej) z poziomu parteru do poziomu piwnicy w kamienicy Rynek 21, 4) wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego pod wewnętrzną ścianą klatki schodowej prowadzącej z poziomu parteru na piętro w kamienicy Rynek 21, 5) wykonanie nowych sanitariatów z pomieszczeniem socjalnym dla pracowników oraz w.c. dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru, 6) wykonanie nowych sanitariatów w podziemnej rozbudowie na poziomie piwnic, 7) przebudowa istniejących schodów prowadzących z poziomu parteru na poziom piętra w kamienicy Rynek 21, 8) przebudowa istniejących schodów prowadzących z poziomu piętra na poddasze, 9) wykonanie nowych, niezbędnych do funkcjonowania tych pomieszczeń wewnętrznych instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych (instalacja elektryczna, sygnalizacja pożarowa, antywłamaniowa, CCTV - odcinki instalacji docelowych - okablowanie), 10) wykonanie zewnętrznej kanalizacji od strony podwórka, obejmującej wymianę istniejącego przyłącza, 11) częściowa wymiana stolarki okiennej, 12) wykonanie nawierzchni podwórka nad planowaną rozbudową w formie tymczasowej oraz betonowych schodów z parkingu do niższej części podwórka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/mowtarnowie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach