Przetargi.pl
Remont w budynku Domu Kultury Podgórze

Dom Kultury " Podgórze" ogłasza przetarg

 • Adres: 30-510 Kraków, ul. Sokolska 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 656 36 70 , fax. 12 656 45 43
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Kultury " Podgórze"
  ul. Sokolska 13 13
  30-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 656 36 70, fax. 12 656 45 43
  REGON: 00099272800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dkpodgorze.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dom Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w budynku Domu Kultury Podgórze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Domu Kultury Podgórze przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie. Zakres zamówienia obejmuję remont części elewacji budynku oraz wykonanie prac malarskich i posadzkarskich wewnątrz budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dkpodgorze.krakow.pl (wejść do zakładki Biuletyn Informacji Publicznej i tam Ogłoszenia)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach