Przetargi.pl
Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-368 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77-5415406 lub 77-5415419 , fax. 77-5415575
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Opolu
  ul. Ozimska 60 A
  45-368 Opole, woj. opolskie
  tel. 77-5415406 lub 77-5415419, fax. 77-5415575
  REGON: 00032378900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu”. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy obejmujący: zakres, charakterystykę robót oraz parametry techniczne, został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Określony w dokumentacji projektowej zakres robót obejmuje między innymi: 1) rozbiórkę starych posadzek i okładzin ściennych wraz z wykonaniem podkładów i izolacji; 2) niezbędne rozbiórki, wykucia i przebicia ścian i stropów; 3) Wykonanie szybu windy osobowej i towarowej; 4) Wykonanie okien połaciowych. 5) Remont elewacji wokół okien piwnicznych 6) Izolację przeciwwodną fundamentów ceglanych od strony zewnętrznej; wyposażenie obiektu w urządzenie zapewniające osuszanie budynku metodą nieinwazyjną; remont drenażu opaskowego wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, 7) demontaż i wykonanie nowej instalacji co.; 8) roboty tynkarskie np.: naprawy tynków istniejących ścian, wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi, wykonanie nowych okładzin ściennych, obudów z płyt gipsowo-kartonowych itp.; 9) wykonanie nowych ścian wewnętrznych; 10) wykonanie nowych posadzek; 11) demontaże i rozbiórki oraz wykonanie nowych instalacji wod.–kan. wraz z białym montażem; 12) demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, logicznych i telefonicznych (wraz z osprzętem); 13) demontaż i wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych instalacji antywłamaniowej, antynapadowej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej itp.; 14) wykonanie niezbędnych elementów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach; 15) Wymianę stolarki okiennej, parapetów w piwnicach i stolarki drzwiowej zewnętrznej 16) wykonanie niezbędnych elementów i instalacji przeciwpożarowych w celu dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; 17) roboty malarskie; 18) pozostałe prace wymienione w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem wskazanych wyłączeń. 19) inne elementy nie wymienione niezbędne do wykonania remontu i przebudowy budynków uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach