Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

Gmina Lasowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-282 Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 175 470 , fax. 774 175 491
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lasowice Wielkie
  Lasowice Wielkie
  46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie
  tel. 774 175 470, fax. 774 175 491
  REGON: 53141302400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasowicewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. odbiór i zagospodarowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny tj. szkło, tworzywa sztuczne z 13 sołectw: Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Jasienie, Chudoba, Wędrynia, Gronowice, Chocianowice, Ciarka, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Laskowice, Tuły, odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Lasowice Wielkie w miejscowości Trzebiszyn, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, odbiór i zagospodarowanie odebranych z posesji Lasowice Wielkie 99A i Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 28 odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny tj. przeterminowane leki i chemikalia; 2. odbiór i transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych II (46-282 Trzebiszyn 42b) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny tj. papier i tektura, butelki plastikowe PET z 13 sołectw: Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, Jasienie, Chudoba, Wędrynia, Gronowice, Chocianowice, Ciarka, Trzebiszyn, Oś, Szumirad, Laskowice, Tuły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach