Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"

Zespół Szkół Ekonomicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 162 794 , fax. 774 162 130
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomicznych
  ul. Jana Pawła II 28
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 162 794, fax. 774 162 130
  REGON: 14185170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsebrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu". Projekt dofinansowany w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0006/19 pn. „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, ul. Jana Pawła II 28, 49-300 Brzeg, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: A. dostawę sprzętu komputerowego https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=253b5ea7-873b-4a34-9065-821d639f354a Strona 5 z 17 17.12.2020, 06)39 z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, tj.: 1. Pracowni ekonomiczno-rachunkowa, 2. Pracowni j. obcy, 3. Pracowni rachunkowości, 4. Pracowni logistyki, 5. Pracowni środków transportu, 6. Pracownia poligraficzna, 7. Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej. Szczegółowy opis i ilości sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ. B. montaż; C. uruchomienie; D. oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”; E. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, które wymaga serwisowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach