Przetargi.pl
Realizacja robót drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego

Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Rynek 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6326460 , fax. 14 6326455
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 14 6326460, fax. 14 6326455
  REGON: 85166096700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem dróg i rowów w ramach funduszu sołeckiego. Zakres rzeczowy obejmuje: Bieśnik: - Dostawa i montaż oznakowania pionowego - foli odblaskowa II generacji (D1 x 2 kpl; A7 x 1 kpl), - Umocnienie dna rowu płytami ażurowymi 60x90 cm wraz z robotami ziemnymi. Borowa: - Remont przepustu d120 cm wraz z wykonaniem przyczułków betonowych (rozbiórka istniejących kręgów betonowych, ułożenie nowych kręgów na ławie betonowej, wykonanie przyczółków betonowych wraz z markami stalowymi do montażu barierki, umocnienie wylotu przepustu płytami ażurowymi). Charzewice: - Umocnienie rowu korytkami betonowymi wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym. Dzierżaniny: - Oczyszczenie rowu z zarośli i namułu wraz z odwozem urobku. Jamna: - Umocnienie nawierzchni drogi pasami z płyt ażurowych 60x90x10 wraz z robotami ziemnymi, podbudową i obsypaniem płyt pospółką. Ruda Kameralna: - Umocnienie nawierzchni drogi pasami z płyt ażurowych 60x90x10 wraz z robotami ziemnymi, podbudową i obsypaniem płyt pospółką. Roztoka: - Oczyszczenie rowu z namułu wraz z odwozem urobku. Słona: - Umocnienie rowu korytkami betonowymi wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem nawierzchni drogi kruszywem naturalnym. Stróże: - Umocnienie rowu korytkami betonowymi wraz z robotami ziemnymi. Wróblowice: - Umocnienie rowu korytkami betonowymi wraz z robotami ziemnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500 (słownie jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakliczyn.pl/przetargi/2013/przetarg_10.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach